Δήλωση απορρήτου RAM ε.π.ε.

Απόρρητο δεδομένων

Η RAM ε.π.ε. έχει νομική υποχρέωση να συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Η παρούσα δήλωση απορρήτου εφαρμόζεται στις δραστηριότητες της RAM ε.π.ε. και καθορίζει τη βάση επί της οποίας θα επεξεργαζόμαστε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία που ενδέχεται να συλλέξουμε για εσάς ως επισκέπτη στον ιστότοπο ή στις εγκαταστάσεις μας ή μέσω επαφής σε έναν από τους πελάτες, προμηθευτές (συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργητών), ή άλλους επιχειρηματικούς εταίρους.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με το άτομό σας

Ενδέχεται να συλλέξουμε και να υποβάλουμε σε επεξεργασία τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το άτομό σας:

 • Πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς οι ίδιοι: Αυτές είναι πληροφορίες σχετικά με το άτομό σας που μας παρέχετε συμπληρώνοντας φόρμες στον ιστότοπό μας (ή άλλες φόρμες που σας ζητούμε να συμπληρώσετε), δίνοντάς μας την επαγγελματική σας κάρτα (ή κάτι παρόμοιο) ή επικοινωνώντας μαζί μας τηλεφωνικά, ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά, απευθείας ή με άλλον τρόπο. Μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου και άλλα προσωπικά στοιχεία, πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική σας σχέση με την RAM ε.π.ε. και άλλα επιχειρηματικά στοιχεία, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον επαγγελματικό σας ρόλο, το υπόβαθρο και τα ενδιαφέροντά σας.

 • Πληροφορίες που συλλέγει ο ιστότοπός μας και άλλα συστήματα σχετικά με το άτομό σας:

  • Αν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας, θα συνδεθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς και την επίσκεψή σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης πρωτοκόλλου Internet (IP) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της συσκευής σας με το διαδίκτυο και μερικών άλλων πληροφοριών, όπως τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας και τις σελίδες στον ιστότοπό μας που επισκέπτεστε. Ο ιστότοπός μας ενδέχεται επίσης να κάνει λήψη «cookies» στη συσκευή σας.

  • Αν ανταλλάσσετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικές συνομιλίες ή άλλου είδους ηλεκτρονικές επικοινωνίες με τους υπαλλήλους μας και με άλλα μέλη του προσωπικού μας, τα συστήματα πληροφορικής μας θα καταγράφουν τις λεπτομέρειες αυτών των συνομιλιών, μερικές φορές και το περιεχόμενό τους.

  • Ορισμένες από τις εγκαταστάσεις μας διαθέτουν τηλεοπτικά συστήματα κλειστού κυκλώματος, τα οποία ενδέχεται, για λόγους ασφαλείας και ασφάλειας, να σας καταγράψουν εάν επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις μας.

 • Άλλες πληροφορίες: Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε κάποιες πληροφορίες από άλλες πηγές. Για παράδειγμα:

  • Αν έχουμε επιχειρηματική σχέση με τον οργανισμό που εκπροσωπείτε, οι συνάδελφοί σας ή άλλες επιχειρηματικές επαφές σας μπορεί να μας δώσουν πληροφορίες σχετικά με το άτομό σας, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας σας ή λεπτομέρειες σχετικά με τον ρόλο σας στη μεταξύ σας σχέση.

  • Μερικές φορές, συλλέγουμε πληροφορίες από πάροχους δεδομένων τρίτων μερών ή από διαθέσιμες στο κοινό πηγές, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τον έλεγχο ιστορικού και παρόμοιους σκοπούς και για να προστατεύουμε την επιχείρησή μας και να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας.

Οι χρήσεις που κάνουμε στις πληροφορίες σας

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για τη λειτουργία, διαχείριση, ανάπτυξη και προώθηση της επιχείρησής μας και, ειδικότερα, της σχέσης μας με τον οργανισμό που εκπροσωπείτε (εάν υπάρχει) και συναφείς συναλλαγές – αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, σκοπούς μάρκετινγκ και χρέωσης / πληρωμής,

 • για τη λειτουργία, διαχείριση και βελτίωση του ιστότοπου και των εγκαταστάσεών μας και άλλων πτυχών του τρόπου με τον οποίο διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας,

 • για προστασία της επιχείρησής μας από απάτες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παραβίαση εμπιστοσύνης, κλοπή ιδιοκτησιακού υλικού και άλλα οικονομικά ή επιχειρηματικά εγκλήματα, και

 • για συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις και για προσφυγές και υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων.


Ενδέχεται να αναθεωρούμε κατά διαστήματα πληροφορίες σχετικά με το άτομό σας οι οποίες διατηρούνται στα συστήματά μας – συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και άλλων πληροφοριών που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και άλλες επικοινωνίες μαζί μας – για σκοπούς συμμόρφωσης και προστασίας της επιχείρησης όπως περιγράφεται ανωτέρω. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αναθεωρήσεις για σκοπούς αποκάλυψης πληροφοριών σχετικών με την εκδίκαση ή/και την επανεξέταση των αρχείων που σχετίζονται με εσωτερικές ή εξωτερικές κανονιστικές ή ποινικές έρευνες. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, οι εν λόγω αναθεωρήσεις θα διεξάγονται με λογικό και αναλογικό τρόπο και θα εγκρίνονται σε κατάλληλο επίπεδο διοίκησης. Αυτό ενδέχεται τελικά να συνεπάγεται την αποκάλυψη των πληροφοριών σας σε κυβερνητικούς οργανισμούς και αντισυμβαλλομένους διαφορών όπως περιγράφεται κατωτέρω. Ενδέχεται επίσης να αποκτούν πρόσβαση στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και άλλες επικοινωνίες άτομα πέραν του προσωπικού με τα οποία ανταλλάσσονται για λόγους διαχειριστικής συνήθους δραστηριότητας (για παράδειγμα, όταν αυτό είναι απαραίτητο σε περίπτωση που κάποιο μέλος του προσωπικού βρίσκεται εκτός γραφείου ή δεν εργάζεται πλέον στην RAM ε.π.ε.).

Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο όπως αυτό κρίνεται απαραίτητο για να μπορέσουμε να επιδιώξουμε τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω και μόνο όταν έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η από μέρους μας επεξεργασία δεν προδικάζει εσάς ή την ιδιωτική ζωή σας κατά τρόπο που θα υπερισχύει του νόμιμου συμφέροντός μας για την επίτευξη των σκοπών αυτών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ενδέχεται επίσης να απαιτείται από το νόμο να αποκαλύψουμε ή να επεξεργαστούμε με άλλο τρόπο τα προσωπικά σας στοιχεία. Θα σας ενημερώσουμε, όταν σας ζητήσουμε να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με το άτομό σας, εάν η παροχή των ζητούμενων πληροφοριών είναι απαραίτητη για σκοπούς συμμόρφωσης με μια νομική υποχρέωση ή, αντίθετα, εάν είναι καθαρά εθελοντική και δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις εάν αρνηθείτε να παράσχετε τις εν λόγω πληροφορίες. Διαφορετικά, θα πρέπει να υποθέσετε ότι χρειαζόμαστε τις πληροφορίες για τους σκοπούς της επιχείρησής μας ή για σκοπούς συμμόρφωσης (όπως περιγράφεται παραπάνω). Εάν δεν είστε βέβαιοι για την ανάγκη παροχής, στην RAM ε.π.ε., των πληροφοριών που ζητάμε από εσάς, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο της RAM ε.π.ε. και ζητήστε τις πληροφορίες ή contact us.